Zoek
Sluit dit zoekvak.

Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – VVN-Ontheffing Soortenbescherming RI – Prinses Irenelaan, In de West en Boslaan in Amerongen

Redactie Amerongennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Amerongen.

Aanvraag overig

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – VVN-Ontheffing Soortenbescherming RI – Prinses Irenelaan, In de West en Boslaan in Amerongen

Bekendmaking Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontheffing met zaaknummer Z-PU-2023-002748 op grond van de Wet natuurbescherming verleend. De ontheffing is verleend aan Stichting Rhenam Wonen. Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tot zes weken na verzenddatum een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:   1.Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar maken tegen een beslissing van de provincie”. U vindt dit formulier op www.provincie-utrecht.nl. 2.Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 1.uw naam en adres; 2.de datum; 3.en omschrijving van het beschikking waartegen het bezwaar is gericht, onder vermelding van het zaaknummer; 4.de reden van bezwaar; 5.ondertekening. Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Kunt u nog niet precies aangeven waarom u bezwaar maakt, bijvoorbeeld omdat u hiervoor nog aanvullende informatie of advies nodig heeft? Dan kunt u in het bezwaarschrift-formulier c.q. het zelfgeschreven bezwaarschrift aangeven dat u pro forma bezwaar wilt maken. U kunt dan op een later moment aangeven waarom u bezwaar maakt. Verstuur deze aanvullende bezwaargronden per post binnen vier weken nadat u het bezwaarschrift verstuurd heeft. Inwerkingtreding beschikking De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Voorlopige voorziening Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Griffierecht Voor het behandelen van een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Informatie Als u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Servicebureau, bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de provincie Utrecht (030) 258 9111 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van zaaknummer Z-PU-2023-002748.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen amerongen
  2. overig